เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อโรงเรียน
   
   
หน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานคุณภาพ
กลุ่มบริหารงานบุคลากร
  และงบประมาณ
   
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
   
   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
   
ภาษาไทยน่ารู้
คณิต คิดสนุก
รอบรู้เรื่องฟิสิกส์
108 ไอเดีย งานประดิษฐ์
วาดภาพระบายสี
ภาษา(ENG) พาสนุก
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
   
   
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   
การเรียนการประเมินผลรายวิชา
แบบฟอร์มพัสดุ
แบบฟอร์มวิชาการ
   
   
   
   
   
   
 
 :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 
>> งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   คลิกที่นี่    
>> แบบฟอร์มเสนอโครงการ(บค.2) และแบบฟอร์มรายงานผลโครงการ(บค.3)

>>การจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้ไทย-ประชาคมอาเซี่ยน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557
         >กำหนดการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนใต้ไทย-อาเซี่ยน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557
        >กำหนดการพิธีเปิด - ปิด
        >กำหนดการพิธีบวงสรวง
        >กำหนดการกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
        >กำหนดการทางวัฒนธรรม

>> กำหนดการเรียนการประเมินประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองได้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียน การสอบและการส่งงานโดยจำแนกตามกลุ่มสาระและตามระดับชั้น ดังนี้ 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( ม.1 / ม.2 / ม.3 / ม.4 / ม.5 / ม.6 )
>> ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
> ดาวน์โหลด ฟอร์มกำหนดการเรียนการประเมินผลรายวิชา  
>> ปฏิทินปฏิบัติงานและกิจกรรมโรงเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557      
>> ผลคะแนนการสอบ LAS (Local Assessment System ; LAS) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556   
>> แบบฟอร์มวิชาการ (ว.1-ว.12) ฉบับปรับปรุง  ดาวน์โหลดที่นี่ 
>> ภาพการมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ผู้ได้รับรางวัล Pre-Yorsor'57  ภาพกิจกรรม 
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ฉบับแก้ไข  
>> เฉลยข้อสอบ PRE-YORSOR'๕๗    
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จากการสอบ PRE-YORSOR'๕๗  
>>  ประกาศผลสอบ PRE-YORSOR'๕๗            
 
  :: ภาพกิจกรรม ::
 
พิธีมุทิตาจิต
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอำลาสถาบัน
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมควบคุมน้ำหนัก
เกินเกณฑ์ในนักเรียน
ประจำปี 2557
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมผู้ปกครอง
นักเรียน ระดับชั้น ม.1 ที่มี
น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู
ปีการศึกษา 2557
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมระลึกพระคุณ
บูรพาจารย์   
ณ หอประชุมศูนย์ศิลป์
ภาพกิจกรรม
วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์
กุลกันยา ได้จัดกิจกรรม
ทำบุญ   ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันพ่อ
ภาพกิจกรรม
พิธีเทิดพระเกียรติวันพ่อ
ภาพกิจกรรม
การพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษสำหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในจังหวัด
ชายแดนใต้
ภาพกิจกรรม
พิธีเทิดพระเกียรติวันแม่
ภาพกิจกรรม
นิทรรศการชุมนุมและ
โครงงานวิทยาศาสตร์
ภาพกิจกรรม
อบรมนักเรียน
ชั้น ม.1 โครงการ MCP
ภาพกิจกรรม
นร.โครงการ MCP
ทัศนศึกษาประเทศ
มาเลเซีย/สิงคโปร์
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่62
ภาพกิจกรรม
 
  :: งานครู ::
>> ใบความรู้ และ ใบกิจกรรมเรื่อง หนี้สินภาคครัวเรือน   โดยครูวิชัย  วงศ์สุวรรณ
>> ใบกิจกรรมเรื่อง การค้าระหว่างประเทศ  โดยครูวิชัย  วงศ์สุวรรณ  
  >> งานครูวิชัย วงศ์สุวรรณ  ::  หมู่บ้านฐานไท- บ้านหนองกลางดง   1  |  2  
  >> งานครูวิชัย วงศ์สุวรรณ  :: 
         1.ใบความรู้เรื่องหลักการแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่
         2.ใบความรู้เรื่องสหกรณ์และเศรษฐกิจชุมชน 
         3.ใบความรู้เรื่องวิวัฒนาการสหกรณ์และหลักการสหกรณ์ 
  >> งานวิจัยครูพรเลิศ   วิรุฬห์ผล 
  >>สื่อประกอบการเรียนครูจันทิมา
  >>ผลงานคุณครูอุบล  กลิ่นหอม  
        บทคัดย่อวิจัย คศ.4 ม.3 

        บทคัดย่อวิจัย คศ.4 ม.5

 
 
  :: อ่านข่าว ::
 
  >> เดลินิวส์    >> ไทยรัฐ
  >> ข่าวสด  >> สงขลาทูเดย์
 
 
  :: ลิ้งค์หน่วยงานภายนอก ::
 
 
 
ลิ้งค์หน่วยงานภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 2/1 ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร: 0-7425-3272 หรือ 0-7425-4602 Fax: 0-7425-8346 Email: admin@yorsor.ac.th