เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อโรงเรียน
   
   
หน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานคุณภาพ
กลุ่มบริหารงานบุคลากร
  และงบประมาณ
   
   
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
   
   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
   
ภาษาไทยน่ารู้
คณิต คิดสนุก
รอบรู้เรื่องฟิสิกส์
108 ไอเดีย งานประดิษฐ์
วาดภาพระบายสี
ภาษา(ENG) พาสนุก
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
   
   
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   
การเรียนการประเมินผลรายวิชา
แบบฟอร์มพัสดุ
แบบฟอร์มวิชาการ
   
   
   
   
   
   
 
ประวัติโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
 
     โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2487  โดยนายจันทร์สมบูรณ์กุล     ซึ่งเป็นนายอำเภอหาดใหญ่ในสมัยนั้น  กระทรวงศึกษาธิการได้ขนานนามว่าโรงเรียนสตรีประจำอำเภอหาดใหญ่ โดยมีคุณครูฉลวย  ตะวันฉาย เป็นครูใหญ่
เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอักษรย่อ  “สข 4” และในปี พ.ศ. 2497 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนสตรีหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายจันทร์  สมบูรณ์กุล

     พ.ศ.  2509  ได้ยุบรวมกับโรงเรียนหาดใหญ่  (โรงเรียน ม.ชาย)ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดโรงเรียนเป็นแบบเรียนร่วม (สหศึกษา)  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ญ.ว.)  โดยใช้สถานที่โรงเรียนหาดใหญ่เดิมเป็นที่จัดการเรียนการสอน  บริเวณที่ตั้งโรงเรียนสตรีหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา จึงถูกใช้เป็นบ้านพักครูของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
และต่อมาจึงได้จัดทำเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

     17   มกราคม   พ.ศ. 2534  ประกาศจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ชื่อ “หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา”
 โดยใช้สถานที่ตั้งโรงเรียนสตรีสมบูรณ์กุลกันยา เดิม มีนายวิรัช บุญนำ   รักษาการตำแหน่งครูใหญ่   เริ่มรับนักเรียนรุ่นแรก 4 ห้องเรียน จำนวน  200 คน โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

     20 มิถุนายน พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษาให้แต่งตั้งนายสงบ  มณีพรหม รักษาการครูใหญ่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

     พ.ศ. 2535   ได้แยกการบริหารงบประมาณ อาคารสถานที่และบุคลากรออกจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  ส่วนการเรียนการสอนยังคงเรียนร่วมกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โดยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้จัดสรรอัตราครู มาให้   6   คน  และมีครูมาช่วยราชการ 10  คน รวมเป็น   16   คน

     พ.ศ. 2539  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ได้แยกมาบริหารจัดการหมดทุกด้านเป็นอิสระ โดยใช้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และบ้านพักครูของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเป็น อาคารเรียนชั่วคราว

     พ.ศ. 2543  นายวิทยา  รัตนอรุณ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่องทำให้โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา นักเรียนและบุคลากรมีผลงานระดับชาติ   เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจอย่างกว้างขวาง 

     พ.ศ. 2549 นางสาวผ่องศรี  เรืองดิษฐ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่ วันที่   27  มกราคม 2549 ได้พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นโรงเรียนระบบดีมีคุณภาพ ปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองเครือข่ายและสมาคมศิษย์เก่า  โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ  จนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่มีความพร้อมสูงเป็นโรงเรียนยอดนิยมเป็นที่ยอมรับของชุมชน

ปัจจุบัน นายอุทิศ  คงอนุวัฒน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554
 
 
 
 
 
 
 
ลิ้งค์หน่วยงานภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 2/1 ถนนเพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร: 0-7425-3272 หรือ 0-7425-4602 Fax: 0-7425-8346 Email: admin@yorsor.ac.th