ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
291
406
697
16
ม.2
299
418
717
16
ม.3
301
413
714
16
รวมมัธยมต้น
891
1,237
2,128
48
ม.4
169
315
484
11
ม.5
141
330
471
11
ม.6
119
316
435
10
รวมมัธยมปลาย
429
961
1,390
32
รวมทั้งหมด
1,320
2,198
3,518
80