จดหมายข่าวลานไทร
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและทดสอบแพลตฟอร์มระบบคลังความรู้ดิจิทัลอเนกประสงค์
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผอ.ให้สัมภาษณ์ในรายการ NBT South
การเปิดเรียน On-site วันแรก ภาคเรียน 2/2564
อบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจCovid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียน
ผู้อำนวยการเขตตรวจเยี่ยมโรงเรียนก่อนการเปิดเรียน
ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กิจกรรมอบรมพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน ชั้น ม.6/1 โครงการ SMA
ขอแสดงความยินดีกับวง YS Band Senior
กิจกรรม
การรับมอบชุดตรวจคัดกรองโควิดเบื้องต้น
กิจกรรมศูนย์ HCEC จัดสอบวัดระดับทักษะความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน
กิจกรรม กบจูเนียร์
ประชุมจัดทำโครงการมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน COVID-19
การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร ของศูนย์ HCEC
ขอแสดงความยินดีกับทีม
การฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน
การประชุมให้ความรู้ความเข้าใจ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
กิจกรรมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อเพื่อนมนุษย์
กิจกรรมการตอบคำถามวิชาการ
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ภาษาจีนจุดประกายแสงสว่างแห่งภาคใต้”ครั้งที่1 (สุนทรพจน์ภาษาจีน)
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ภาษาจีนจุดประกายแสงสว่างแห่งภาคใต้”ครั้งที่1 (ท่องกลอนจีนโบราณ)
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ภาษาจีนจุดประกายแสงสว่างแห่งภาคใต้”ครั้งที่1 (ศิลปะและวัฒนธรรม)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ผู้อำนวยการร่วมประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมคณะครู เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งฯ