คณะผู้บริหาร

นายเสรี อินทร์คง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวศรีวิไล ยลสุริยันวงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสิรินารถ กังแฮ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา